JIC- Starter a prenosny zasobnik energie

Spoločnosť JIC nie je za žiadnych okolností zodpovedná za Vás alebo za akúkoľvek tretiu stranu za prípadné straty, ktoré môžu byť spôsobené Vami alebo akoukoľvek treťou stranou v dôsledku úmyselného alebo neúmyselného použitia; alebo nesprávne používanie týchto produktov v kombinácii s ľubovoľnými zariadeniami, vybavením alebo prílohami, s výnimkou zodpovedajúceho zariadenia alebo vybavenia ku ktorým sú tieto produkty určené. JIC spoločnosť bude zodpovedná za škody, ktoré ste Vy alebo tretia strana zapríčinili v dôsledku vyššie uvedeného nesprávneho použitia týchto výrobkov. Ak budete niesť zodpovednosť za používanie týchto výrobkov spoločne s akýmkoľvek zariadením, ktoré nie sú na to určené, rovnako aj za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto použitia, potom súhlasíte s kompenzáciou prípadných strát JIC spoločnosti spojenými s povinnosťami vyplývajúcimi voči akejkoľvek tretej strane.

DOBA TRVANIA, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA:

Táto záruka začína od dátumu predaja a platí 24 mesiacov. Čas trvania predpokladanej záruky predajnosti alebo vhodnosti týchto výrobkov na konkrétny účel musí byť obmedzená vyššie uvedenou zárukou, t.j. 24 mesiacov od dátumu predaja.

V prípade, že náhradné diely ku chybnému výrobku nie s k dispozícii, JIC spoločnosť si vyhradzuje právo nahradiť výrobok za jemu podobný, a to namiesto opravy alebo výmeny náhradných dielov. Možnosť vrátenia peňazí nie je k dispozícii. Ak JIC firma zistí, že výrobok nie je chybný, produkt bude následne zaslaný späť spotrebiteľovi, a to na vlastné náklady.

*Čas trvania záručnej doby v rôznych krajinách sa môže líšiť a závisí na právach každej krajiny, v ktorej bol výrobok vyrobený (realizovaný).

PO PREDAJNÝ SERVIS- PRIJATIE: je potrebné uchovať kópiu bločku a zaregistrovať svoj nákup na adrese: jic.energy/register pre aktiváciu záruky. Odmietnutie registrácie Vašich produktov a predloženie dokumentov potvrdzujúcich ich predaj môže mať za následok zrušenie záruky.

Ak chcete získať po predajný servis, mali by ste kontaktovať svojho špecialistu na JIC klientskom servise:

NEVRACAJTE PRODUKTY V ZÁRUKE SVOJMU DODÁVATEĽOVI.

Pred komunikáciou s odborníkmi sa uistite, že ste si zapísali názov modelu a jeho sériové číslo. Náš špecialista Vám vysvetlí, ako vrátiť chybné výrobky na po predajný servis. Daná situácia á byť oznámená JIC spoločnosti v rámci záručnej lehoty a to v písomnej forme, JIC spoločnosť prijíma chybné výrobky do 10dní odo dňa, keď spotrebiteľ oznámi vznik reklamácie.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

  1. Neprítomnosť záručného listu v čase dodávky výrobkov na opravy; nesprávne/neúplného vyplnenie alebo dostupnosť zmien, ktoré nie sú v záručnom liste podpísané predávajúcim.
  2. Výrobok, z ktorého bolo odstránené alebo bolo na ňom zmenené sériové číslo.
  3. Užívateľom nedodržaný stanovený návod na obsluhu a neúmyselné použitie.
  4. V prípade, že k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku klimatických zmien alebo prírodných katastrof; nesprávnou alebo nedbalou dopravou ; nedodržaním servisných pokynov; nesprávnym skladovaním; nedbalou manipuláciou; mechanickým alebo chemickým efektom; použitím prevádzkového spotrebného materiálu; ľahko nahraditeľnými a tými, ktoré nie sú v súlade so spotrebným materiálom v sprievodnej dokumentácii.
  5. Ak sú technické charakteristiky produktu zhoršené kvôli prirodzenému opotrebovaniu, vrátane využitia operačného spotrebného materiálu , ktoré nie sú v súlade so spotrebným materiálom uvedeným v sprievodnej dokumentácii; intenzívne používanie, preťažovanie, vrátane spotrebiteľských prípravkov používaných na komerčné účely (Professional), predčasná alebo nekvalitná údržba bez ohľadu na počet odpracovaných hodín a životnosť výrobku.
  6. Predchádzajúce opravy alebo údržba výrobku boli vykonané nesprávne a nepovolanými osobami; nie je vhodné to uvádzať v záručnom liste. Dostupnosť demontážnych znakov alebo iných konštrukčných úprav nie sú stanovené dokumentáciou , rovnako ako nastavenia továrenských výrobných porúch. Použitie neoriginálnych náhradných dielov a pripevnenie výrobcu. Poskytnutie produktu v demontovanom stave. Modifikácie výrobku akýmkoľvek spôsobom, a to akýmikoľvek prostriedkami.
  7. V prípade predčasného oznámenia o zistených poruchách, predávajúca firma si vyhradzuje právo splniť stanovené nároky, a to buď úplne alebo čiastočne. Na vyriešenie problémov v rámci záručnej zodpovednosti zakúpeného produktu, čím je zložitý technický produkt, sa kupujúci ihneď kontaktuje so spoločnosťou, ktorá je uvedená v záručnom liste.

Zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nedodržania týchto pokynov budú vynaložené kupujúcim v plnom rozsahu.

PRE AKTIVÁCIU ZÁRUKY SA REGISTRUJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH JIC